Algemene voorwaarden

Versie 2017

De websites Campingfrankrijk.eu, Campingspotter.nl, Charmecamping.nl en Campingitalie.eu (“Advertentiewebsite”) worden beheerd door Reiscompany (“Reiscompany”). Reiscompany is de eigenaar van de websites. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle advertentieproducten zoals deze worden geleverd door Reiscompany, welke geregistreerd staat bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam (Nederland) onder het nummer 24459641 .

Artikel 1. Inleiding

1.1

Het doel van de Advertentiewebsite is om kampeerders op een overzichtelijke wijze in contact te brengen met campings.

Op de Advertentiewebsite is het voor campingeigenaren mogelijk hun camping onder de aandacht te brengen. De Advertentiewebsite fungeert derhalve als platform voor de campingeigenaren en kampeerders. Reiscompany is in deze geen intermediair en niet betrokken bij overeenkomsten gesloten tussen campingeigenaren en kampeerders.

Reiscompany zal via de Advertentiewebsite het platform marketen en campingeigenaren en bezoekers van de website assisteren om te komen tot optimaal gebruik van deze website.

1.2

Op de daarvoor bestemde pagina’s van de Advertentiewebsite staan aangeboden campings. De Advertentiewebsite is bedoeld voor het onder de aandacht brengen van campings. Reiscompany is slechts gebonden diensten via haar website aan te bieden wanneer zij dit schriftelijk heeft aanvaard.

1.3

Het succes van de Advertentiewebsite is direct gerelateerd aan de tevredenheid van de bezoeker. Om die tevredenheid te bewerkstelligen vragen we de op de Advertentiewebsite adverterende campingeigenaar ervoor te zorgen dat de informatie op hun eigen campingwebsite accuraat is en dat het beeld dat wordt geschetst overeenkomt met dat wat er op Advertentiewebsite wordt vermeld op basis van door de campingeigenaar verstrekte informatie. Wij vragen de campingeigenaar zo spoedig mogelijk te reageren op e-mails of andere vorm van correspondentie aangaande de interesse in een camping of reservering.

1.4

Reiscompany is voortdurend bezig met het verbeteren van de Advertentiewebsite om het gebruikersgemak te optimaliseren en kan daartoe naar eigen inzicht en zonder toestemming van de campingeigenaar wijzigingen en aanvullingen aanbrengen in het systeem en de Advertentiewebsite.

Artikel 2. Algemeen

2.1

Op alle diensten aangeboden op deze Advertentiewebsite en overeenkomsten met de campingeigenaar zijn deze voorwaarden van toepassing, met dien verstande dat reserveringen worden afgehandeld door de campingeigenaar van de camping onder de voorwaarden van de desbetreffende campingeigenaar.

2.2

De toepasselijkheid van voorwaarden van de campingeigenaar worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3

Op van deze voorwaarden afwijkende afspraken kan door de campingeigenaar slechts een beroep worden gedaan indien deze door Reiscompany zijn aanvaard.

Artikel 3. Overeenkomst

Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat aan de volgende voorwaarden is voldaan. De campingeigenaar op het registratieformulier naar alle juistheid zijn of haar gegevens heeft ingevuld en gecontroleerd en akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden en de verzendknop is aangeklikt.

Reiscompany zal haar werkzaamheden aanvangen nadat de overeengekomen vergoeding(en) zijn bijgeschreven op de bankrekening van Reiscompany en nadat alle gegevens en informatiemateriaal door Reiscompany zijn ontvangen.

3.1

Een vermelding wordt aangegaan voor een periode van een jaar (365 dagen). Tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt de overeenkomst bij het uitblijven van een schriftelijke (per e-mail) opzegging steeds stilzwijgend verlengd met een periode van een jaar (365 dagen). De overeenkomst kan tot een dag voor het ingaan van de verlening opgezegd worden. Een advertentie geeft recht één verhuurobject (camping) te adverteren.

De Advertentiewebsite biedt de campingeigenaar tevens de mogelijkheid om te adverteren op klikbasis. Deze vorm is alleen mogelijk in combinatie met een (basis, plus of premium) vermelding. In dit geval wordt de campingeigenaar achteraf gefactureerd op basis van het aantal uitgaande kliks, vermenigvuldig met het kliktarief, vanuit de Advertentiewebsite naar de eigen campingwebsite van de campingeigenaar.

Reiscompany behoudt zichzelf het recht om de abonnementsstructuur en prijsstelling bij ingang van een nieuwe contractstermijn aan te passen. Van deze eventuele aanpassing zal Reiscompany de campingeigenaar eind december van elk jaar op de hoogte stellen. De abonnementsstructuur en tarieven zijn altijd via de Advertentiewebsite terug te vinden op de daarvoor bedoelde pagina’s.

3.2

Voor het vertalen van een vermelding opgesteld in een andere taal dan de Nederlandse taal kunnen door Reiscompany eenmalig extra kosten in rekening worden gebracht aan de campingeigenaar.

3.3

In geval Reiscompany van menig is dat er door de campingeigenaar op oneigenlijk wijze gebruik wordt gemaakt van de Advertentiewebsite zal Reiscompany de campingeigenaar hiervan in kennis stellen, teneinde de campingeigenaar de mogelijkheid te bieden dit oneigenlijke gebruik in samenwerking met Reiscompany te herstellen. Indien het op oneigenlijke wijze gebruik maken van de Advertentiewebsite door de campingeigenaar, na kennisgeving, blijft voortduren is Reiscompany gerechtigd een abonnement per direct te beëindigen.

Artikel 4. Facturen en betaaltermijnen

De campingeigenaar zal binnen enkele dagen, nadat is voldaan aan de algemene voorwaarden, per e-mail een factuur ontvangen van Reiscompany. Vanaf de dag dat de campingeigenaar akkoord gaat met de algemene voorwaarden gaat ook de vermelding van start met een minimale duur van 12 maanden (365 dagen).

4.1

Voor facturen van Reiscompany geldt een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn zal de abonnee per e-mail worden herinnerd aan zijn betalingsverplichting. Reiscompany zal de inning van openstaande facturen uiterlijk 75 dagen na verzending van de factuur uit handen geven.

De overeengekomen kosten worden, afhankelijk van de termijn waarvoor de overeenkomst is aangegaan, bij vooruitbetaling in rekening gebracht, en dienen per jaar of afgesproken periode te worden voldaan per factuur, zo niet behoudt Reiscompany het recht de uitvoering van de werkzaamheden en de ter beschikkingstelling van de website te staken.

Artikel 5. Beschrijvingen

5.1

Reiscompany is niet verantwoordelijk en acht zich niet aansprakelijk voor de juistheid van de teksten, van het door de campingeigenaar aangeleverde (advertentie)materiaal. Als er sprake is van een duidelijk misrepresentatie van het aangeboden (advertentie)materiaal kan de camping eigenaar hiervoor op grond van de toepasselijke wet en regelgeving aansprakelijk worden gesteld.

De kwaliteit van de vermelding in de index en detailpagina heeft impact op de beleving van het geheel. Daarom wordt de campingeigenaar verzocht zorg te besteden aan de door hem aan te leveren (advertentie)materiaal. De effectiviteit van de detailpagina’s hangt sterk af van de kwaliteit van de ingevoerde tekst en verstrekte fotografie.

De campingeigenaar houdt rekening met het door Reiscompany aangeboden format van de Advertentiewebsite (zoals duidelijk wordt uit het aangeboden inschrijfformulier).

Vermeldingen die verwijzingen bevatten naar platforms van derden zijn niet toegestaan, tenzij Reiscompany hiermee akkoord is gegaan.

Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Reiscompany het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Artikel 6. Seizoenen

6.1

Het is in de reiswereld gebruikelijk het (ver)huurseizoen op te splitsen in drie seizoenen: laag-, midden- en hoogseizoen. Reiscompany schrijft deze periodes niet voor, maar doet de volgende suggestie: alle schoolvakanties zijn hoogseizoen, alle aansluitende weken midden seizoen, alle andere weken laagseizoen. De opdeling in deze periodes is altijd arbitrair: ze kunnen verschillen per land, regio en stad. Veel campingeigenaren hanteren meer tarieven en geven de voorkeur deze gedetailleerd te beschrijven in het inschrijfformulier.

Artikel 7. Prijsvermelding

7.1

Op de Advertentiewebsite worden prijzen (bij voorkeur) als volgt vermeld: op basis van 2 personen per nacht. Alle service en dienstverlening die niet inclusief is, worden bij voorkeur specifiek individueel vermeld. Denk hierbij aan extra volwassenen, kinderen en huisdieren.

Artikel 8. De externe link

8.1

De campingeigenaar kan op zijn of haar pagina op de Advertentiewebsite een link leggen naar de eigen website. Reiscompany stelt het op prijs als de campingeigenaar op zijn of haar eigen website een link plaatst naar de Advertentiewebsite.

Artikel 9. Copyright

9.1

Alle teksten en andere uitingen op de Advertentiewebsite (ook de teksten van campingeigenaren) vallen onder het auteursrecht. De campingeigenaar mag geen teksten of andere uitingen gebruiken zonder schriftelijke toestemming van Reiscompany.

Artikel 10. Klachten & aansprakelijkheid

10.1

Als klachten Reiscompany bereiken via een kampeerder, zal in beginsel het volgende protocol gevolgd worden: Reiscompany stuurt de klacht door naar de campingeigenaar met het verzoek om deze klacht op te nemen en af te handelen met de kampeerder. Reiscompany acht zich niet genoodzaakt klachten van een kampeerder jegens de campingeigenaar zelf af te handelen.

Artikel 11. Tarieven

11.1

Alle door Reiscompany gevoerde tarieven zijn exclusief BTW.

Geschillen & toepasselijk recht

Alle geschillen welke tussen partijen bestaan zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter te Rotterdam, tenzij de campingeigenaar aan een overigens bevoegde rechter de voorkeur geeft.

De overeenkomst tussen Reiscompany en de camping eigenaar is onderworpen aan Nederlands recht.